KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
Odeslat

Nežádoucí účinky léků

Neexistuje žádný lék bez nežádoucího účinku. Proto je nutné, aby jste před zahájením terapie měli povědomí o možných projevech nežádoucích účinků. Snahou výrobce je zajistit, aby se pacient s projevy nežádoucích účinků setkával jen minimálně, avšak v praxi nelze nikdy zajistit 100% bezpečnost.

 

Nežádoucí účinek

Během užívání léků se můžete setkat s nepříznivou reakcí na podaný lék. Jde o reakci neočekávanou a nepříznivou, tedy jinou, než kvůli které jste lék užili. Takové reakci se říká nežádoucí účinek léku. Jakýkoliv lék má nežádoucí účinky, které se nemusí projevit u každého. Podstatné je, aby se u většiny pacientů při užívání léku neobjevily nežádoucí účinky závažné.

Vždy si před prvním užitím léku pročtěte příbalovou informaci a seznamte se s možnými nežádoucími účinky. Často je v nich uveden extrémně dlouhý výčet nejrůznějších potíží, který odrazuje od přečtení. Vyjmenované nežádoucí účinky jsou řazeny podle četnosti a podle orgánové soustavy.

Mnohé pacienty většinou ani nenapadne spojitost jejich potíží s užíváním léku, protože nemají povědomí o možných neočekávaných reakcích. V případě otázek, nejasností a pochybností se obraťte na lékaře nebo lékového poradce. Lékový poradce vám vysvětlí, které reakce jsou časté a které nebezpečné.

Proč dochází k nežádoucím účinkům

I v případě, že pacient neudělá při užívání léku žádnou chybu, nese s sebou jejich užívání určitá rizika. Velmi často však dochází k chybám i ze strany zdravotnických pracovníků. Při užívání léků je nebezpečné zlehčovat vzniklé potíže. Někteří pacienti nad nimi mávnou rukou a své potíže podceňují. V některých případech dokonce zdravotničtí odborníci přehlížejí tyto potíže a nevidí souvislosti.

Častým důvodem rozvoje nežádoucího účinku je nesprávné užívání léku. K nežádoucím účinkům vedou interakce s dalšími léky a konzumovanými potravinami. Velmi rizikové jsou i záměny léků pacientem nebo zdravotnickým odborníkem. V některých případech může dojít dokonce k záměně pacientů.

Četnost nežádoucích účinků

Život léku je velmi pestrý. Četnost a závažnost nežádoucích účinků je neustále přehodnocována. Každý výrobce léku za svůj lék zodpovídá po celou dobu, po kterou je obchodován na trhu. Výrobce je povinen vyhodnocovat nové případy hlášení podezření na nežádoucí účinky a podle toho upravovat příbalové informace. Této činnosti výrobců léků se říká farmakovigilance.

Klasifikace nežádoucích účinků
velmi častévíce než 1/10 pacientů
časté1/100 až 1/10 pacientů
méně časté1/1000 až 1/100 pacientů
vzácné1/10000 až 1/1000 pacientů
velmi vzácné1/100000 až 1/10000 pacientů
není známoz dostupných údajů nelze určit

Během užívání každého léku se může vyskytnout jeden nebo více nežádoucích účinků, které se však nemusí vyskytnout u každého pacienta. Nežádoucí účinky se klasifikují do několika kategorií podle četnosti výskytu.

Závažný nežádoucí účinek má za následek úmrtí pacienta, ohrožení života, přijetí do nemocnice nebo prodloužení pobytu v nemocnici, trvalé či významné poškození zdraví, omezení schopností nebo vrozená anomálie či vada u potomků. Je důležité, aby se u většiny pacientů při užívání léku neobjevily tyto závažné nežádoucí účinky.

Příklady častých nežádoucích účinků

  • bolest žaludku
  • ospalost
  • závrať
  • bušení srdce
  • suchý kašel
  • bolest svalů

Léky se od sebe liší nejen svým požadovaným účinkem, ale i škálou různých nežádoucích účinků. Informace o možných nežádoucích účincích a jejich předcházení jsou opět uvedeny v příbalových informacích.

Hlášení podezření na nežádoucí účinek

Pokud máte podezření na nežádoucí účinek přípravku, neváhejte se obrátit na svého lékaře, lékárníka nebo jiné zdravotnické pracovníky. Ti mají ze zákona o léčivech povinnost vaše podněty hlásit příslušnému státnímu orgánu, tedy Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, který podnět zaeviduje, prošetří a dále posílá na konkrétního výrobce. Všechna hlášení jsou předávána do databází nežádoucích účinků Evropské unie (EudraVigilance) a Světové zdravotnické organizace (WHO).

Podezření na nežádoucí účinek může zdarma a beztrestně hlásit každý pacient pomocí online Formuláře pro hlášení nežádoucího účinku. Za nic se nestyďte, jde o vaše zdraví. Buďte důslední, pokud by váš problém chtěl lékař bagatelizovat.